Pierwszy koncert online w MDK - The Storks

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia koncertu, który odbył się 24 września 2020r. o godz. 19:00 w sali koncertowej MDK w Częstochowie. Zapis do obejrzenia przy użyciu aplikacji facebook: KLIKNIJ W OBRAZEK (muzyka rozpoczyna się od 4:00min.)

W przypadku, gdy przekierowanie nie będzie działać, adres: https://www.facebook.com/MDKwCzestochowie/videos/780985719383502/

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mdk.czest.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-12 .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  1. Brak narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym.
  2. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia

  1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Częstochowy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Musiał, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343231279. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

 

Dostępność architektoniczna:

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia: - od ul. Łukasińskiego - od ul. Okrzei. Do jednego wejścia prowadzą schody, w drugim wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
  • Sekretariat znajduje się na I piętrze. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, sala widowiskowa oraz basen. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. W budynku nie ma windy.
  • W budynku znajduje się schodołaz do transportu osób na wózkach inwalidzkich; pętli indukcyjnych w budynku nie ma.
  • Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku oraz pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.

The Storks - koncert

Serdecznie zapraszamy na pierwszy koncert online w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie. Będziemy mogli obejrzeć częstochowski zespół The Storks. Początek imprezy: czwartek, 24 września 2020r., godz. 19:00. Koncert można obejrzeć na naszym fan page'u: https://www.facebook.com/MDKwCzestochowie

Zapraszamy!

MDK wznawia zajęcia edukacyjne!

Informujemy, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, zaleceniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, Miejski Dom Kultury wznawia działalność w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie następujących zajęć edukacyjnych:

- plastyczne,

- wokalne,

- nauka gry na gitarze,

- nauka gry na keyboardzie,

- modelarskie,

- ceramiczne,

- kroju i szycia,

- fotograficzne.

Zajęcia będą przeprowadzane zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z obiektów MDK i obowiązującym reżimem sanitarnym, który zostanie przedstawiony każdemu uczestnikowi, a w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzicowi/opiekunowi. Zapoznanie z powyższymi zasadami wymaga pisemnego potwierdzenia. Brak pisemnego potwierdzenia wyklucza osobę chętną do uczestnictwa w wybranych zajęciach. Powyższe zasady zamieszczone są na stronie:

http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/Zasady%20bezpieczenstwa%20covid.pdf

a podpisane zgody należy złożyć instruktorowi zajęć podczas pierwszych zajęć organizacyjnych.

Zgody znajdują się na stronach:

dla dziecka: http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/zal12.pdf

dla dorosłego: http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/zal11.pdf

Jednocześnie informujemy, że od dnia jutrzejszego, tj. 23 września 2020r. organizujemy nabór dla nowych uczestników na następujące zajęcia:

- plastyczne,

- wokalne,

- nauka gry na keyboardzie,

- modelarskie,

- ceramiczne,

- kroju i szycia,

- fotograficzne.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych nadwyżka osób zgłaszających chęć uczestnictwa będzie wpisywana na listę zapasową – 10 osób (w przypadku rezygnacji uczestnika zajęć będziemy informować o zwolnionym miejscu). O przyjęciu na dane zajęcia decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia (karty uczestnika) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  od godziny 8:00 23 września 2020r. z tytułem: „rodzaj zajęć edukacyjnych” np. „modelarskie” , „plastyczne”, itd. W przypadku chęci zgłoszenia się na kilka różnych rodzajów zajęć należy wypełnić i przesłać tyle kart, ile jest tych zajęć. W sytuacji, gdy nie uzbiera się odpowiednia liczba osób chcących uczestniczyć w zajęciach dane zajęcia mogą nie zostać wznowione. Dotyczy to również zajęć dla osób, które nie kwalifikują się do danej grupy, np. jeśli jest stworzona grupa dla osób w określonym przedziale wiekowym, a uczestnik wykracza poza ten przedział a z jego przedziału wiekowego nie utworzyła się grupa osoba taka nie zostanie przyjęta (może zostać wpisana na listę rezerwową). Karty zgłoszeń dla wszystkich (dorosłych i niepełnoletnich) są do pobrania ze strony: http://mdk.czest.pl/mdk/images/kartadorosli.pdf

Należy ją przesłać jako załącznik w formie elektronicznej.

W sytuacji wysłania zgłoszenia przed godziną 8:00, zgłoszenie takie zostanie przeniesione jako ostatnie w danym dniu.

O dacie rozpoczęcia zajęć poinformujemy osobną wiadomością po zakończeniu rekrutacji.

Ponadto informujemy, że zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) zostają nadal „zawieszone” do odwołania, ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tych zajęć w pomieszczeniach zamkniętych, zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w porozumieniu z organem prowadzącym. Dotyczy to zajęć choreograficznych (tanecznych), gimnastyki relaksacyjnej, gimnastyki korekcyjnej i teatralnych.

Informacja dla uczestników zajęć MDK

Informacja dla uczestników zajęć MDK.

Osoby pragnące kontynuować zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia (znajdującej się na naszej stronie w Menu) i przesłanie jej w nieprzekraczalnym terminie do 19.08.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )  lub pocztą polską na adres: Miejski Dom Kultury ul. Łukasińskiego 50/68, 42-207 Częstochowa z dopiskiem „Kontynuacja zajęć”.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen