MDK wznawia zajęcia edukacyjne!

22-09-2020

Informujemy, że po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, zaleceniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, Miejski Dom Kultury wznawia działalność w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, w zakresie następujących zajęć edukacyjnych:

- plastyczne,

- wokalne,

- nauka gry na gitarze,

- nauka gry na keyboardzie,

- modelarskie,

- ceramiczne,

- kroju i szycia,

- fotograficzne.

Zajęcia będą przeprowadzane zgodnie z zasadami bezpiecznego korzystania z obiektów MDK i obowiązującym reżimem sanitarnym, który zostanie przedstawiony każdemu uczestnikowi, a w przypadku osoby niepełnoletniej, rodzicowi/opiekunowi. Zapoznanie z powyższymi zasadami wymaga pisemnego potwierdzenia. Brak pisemnego potwierdzenia wyklucza osobę chętną do uczestnictwa w wybranych zajęciach. Powyższe zasady zamieszczone są na stronie:

http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/Zasady%20bezpieczenstwa%20covid.pdf

a podpisane zgody należy złożyć instruktorowi zajęć podczas pierwszych zajęć organizacyjnych.

Zgody znajdują się na stronach:

dla dziecka: http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/zal12.pdf

dla dorosłego: http://mdk.czest.pl/mdk/images/menu/zal11.pdf

Jednocześnie informujemy, że od dnia jutrzejszego, tj. 23 września 2020r. organizujemy nabór dla nowych uczestników na następujące zajęcia:

- plastyczne,

- wokalne,

- nauka gry na keyboardzie,

- modelarskie,

- ceramiczne,

- kroju i szycia,

- fotograficzne.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych nadwyżka osób zgłaszających chęć uczestnictwa będzie wpisywana na listę zapasową – 10 osób (w przypadku rezygnacji uczestnika zajęć będziemy informować o zwolnionym miejscu). O przyjęciu na dane zajęcia decyduje data wpływu zgłoszenia. Zgłoszenia (karty uczestnika) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mdk.czest.pl  od godziny 8:00 23 września 2020r. z tytułem: „rodzaj zajęć edukacyjnych” np. „modelarskie” , „plastyczne”, itd. W przypadku chęci zgłoszenia się na kilka różnych rodzajów zajęć należy wypełnić i przesłać tyle kart, ile jest tych zajęć. W sytuacji, gdy nie uzbiera się odpowiednia liczba osób chcących uczestniczyć w zajęciach dane zajęcia mogą nie zostać wznowione. Dotyczy to również zajęć dla osób, które nie kwalifikują się do danej grupy, np. jeśli jest stworzona grupa dla osób w określonym przedziale wiekowym, a uczestnik wykracza poza ten przedział a z jego przedziału wiekowego nie utworzyła się grupa osoba taka nie zostanie przyjęta (może zostać wpisana na listę rezerwową). Karty zgłoszeń dla wszystkich (dorosłych i niepełnoletnich) są do pobrania ze strony: http://mdk.czest.pl/mdk/images/kartadorosli.pdf

Należy ją przesłać jako załącznik w formie elektronicznej.

W sytuacji wysłania zgłoszenia przed godziną 8:00, zgłoszenie takie zostanie przeniesione jako ostatnie w danym dniu.

O dacie rozpoczęcia zajęć poinformujemy osobną wiadomością po zakończeniu rekrutacji.

Ponadto informujemy, że zajęcia ruchowe (w tym artystyczne) zostają nadal „zawieszone” do odwołania, ze względu na brak możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom tych zajęć w pomieszczeniach zamkniętych, zgodnie z wytycznymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w porozumieniu z organem prowadzącym. Dotyczy to zajęć choreograficznych (tanecznych), gimnastyki relaksacyjnej, gimnastyki korekcyjnej i teatralnych.

Zobacz wszystkie aktualności