Regulamin pływalni

Regulamin korzystania z krytej pływalni MDK

1. Kryta pływalnia jest obiektem MDK w Częstochowie.

2. Kryta pływalnia pracuje według harmonogramu, który jest dostępny ogółowi użytkowników poprzez informacje na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej MDK.

3. Kryta pływalnia udostępniana jest na:

a. realizację Programu Powszechnej Nauki Pływalnia dla uczniów klas drugich szkół podstawowych Częstochowy,

b. kursy nauki pływania,

c. wynajem godzin dla szkół, osób prawnych i fizycznych, klubów pływackich, stowarzyszeń,

d. godziny ogólnodostępne na wejścia indywidualne.

4. Na terenie krytej pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia, ratownika lub upoważnionego pracownika MDK.

5. Korzystający z pływalni nie mogą powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, a w szczególności: wchodzić do wody bez zezwolenia (punkt 3 a, b), biegać wokół niecki basenu, używać sprzętu ratunkowego bez uzasadnionej potrzeby, wchodzić na trybuny przez barierki oddzielające basen od trybun, palić papierosów, pić napojów alkoholowych, używać środków odurzających oraz spożywać posiłków.

6. Korzystanie z pływalni może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika – pracownika MDK.

7. Ćwiczenia nurkowe i skakanie do wody ze słupków (z zachowaniem szczególnej ostrożności) dozwolone jest wyłącznie za zgodą ratownika.

8. Wejście na krytą pływalnię odbywa się na podstawie:

a. jednorazowego opłacenia wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie pływalni.

b. wykupionego karnetu. Po wykorzystaniu limitu, karnet może być „doładowany” następną wartością. Karnet jest na okaziciela i stanowi Jego własność.

Na krytej pływalni wprowadzone są trzy rodzaje karnetów o wartości:

- 200 zł. (przy zakupie rabat 20 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 100 zł. (przy zakupie rabat 15 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 50 zł. (przy zakupie rabat 10 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

9. Ceny biletów i karnetów zawierają VAT.

10. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom z przedszkoli (wstęp pod opieką osoby dorosłej - opłata opiekuna według cennika) oraz po okazaniu aktualnej legitymacji uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz studentom studiów dziennych i zaocznych.

11. Dzieci do lat czterech – wstęp wolny pod opieką osoby dorosłej (opłata opiekuna według cennika).

12. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich opiekunowie grup szkolnych wejście bezpłatnie - 1 opiekun na 15 uczestników.

13. Przed wejściem na pływalnię korzystający dostaje pasek z transponderem. W ramach wniesionej opłaty czas kąpieli wynosi 45 minut + 15 minut na wejście i wyjście, do i z szatni oraz korzystanie z suszarek do włosów, które znajdują się na trybunach. Korzystający z pływalni przy wyjściu zwraca pasek z transponderem w kasie. Wówczas pobyt jest rozliczany. Po przekroczeniu czasu 60 minut od chwili wejścia i wyjścia przez bramkę elektroniczną naliczane będą dopłaty płatne gotówką, w wypadku karnetu zmniejszenie limitu kwotowego na karnecie. Drukowany jest paragon fiskalny.

14. Wejście na teren krytej pływalni możliwe jest wyłącznie po zmianie obuwia. Ubranie wierzchnie wraz z obuwiem (zabezpieczonym w reklamówce) należy pozostawić w szatni ogólnodostępnej.

15. Osoby korzystające z krytej pływalni przechowują odzież osobistą w szatniach krytej pływalni w przeznaczonych do tego szafkach. Wydawanie paska z transponderem przy pomocy którego otwierane są szafki odbywa się po opłaceniu wejścia.

 


16. Na terenie krytej pływalni obowiązuje noszenie wymaganego stroju kąpielowego oraz obuwia zmiennego (klapki basenowe).

17. Osoby korzystające z krytej pływalni przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp w brodzikach (przejście w klapkach basenowych przez brodzik ze środkiem dezynfekcyjnym).

18. Korzystający z pływalni mają obowiązek w czasie przebywania w basenie używać czepka kąpielowego, z wyjątkiem osób posiadających krótkie włosy, tj. do 10 cm. W przypadku wątpliwości decyzje podejmuje ratownik. Ratownicy udostępniają czepki kąpielowe bezpłatnie.

19. Korzystający z WC w trakcie zajęć mają obowiązek umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

20. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami chorób wskazującymi na możliwość zakażenia wody (widoczne zmiany skórne, nieżyty górnych dróg oddechowych), nie mogą korzystać z krytej pływalni.

21. Na trybunach krytej pływalni mogą przebywać osoby tylko w jednorazowych ochraniaczach na obuwie, które można zakupić w automacie umieszczonym przy wejściu na krytą pływalnię. Zabrania się używania do tego celu woreczków foliowych, reklamówek, itp.

22. Osoby, które chcą się uczyć pływać mogą uczestniczyć w organizowanych przez MDK kursach nauki pływania.

23. Zabrania się prowadzenia prywatnej indywidualnej lub grupowej nauki pływania przez ratowników MDK lub inne osoby w szczególności nauczycieli. Nie dotyczy to rodziców przychodzących z własnymi dziećmi, którzy uczą je pływać.

24. Zabrania się: suszenia bielizny i ręczników na grzejnikach CO, wyżymania mokrej bielizny poza pomieszczeniem natrysków.

25. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie MDK w tym również na krytej pływalni bez pisemnej zgody dyrektora placówki.

26. Osoby korzystające z krytej pływalni w ramach godzin ogólnodostępnych (punkt 3 d), nie umiejące pływać, winny zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń ratownika. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.

27. Nauczyciela – instruktora na realizację zajęć przewidzianych w punkcie 3 a zapewniają wybrane Szkoły Podstawowe, w punkcie 3 b – MDK, w punkcie 3 c – wynajmujący krytą pływalnię. W czasie godzin ogólnodostępnych (punkt 3 d) nie ma instruktora zajmującego się nauką pływania.

28. Grupa pływająca (punkt 3 a, b, c) nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia, który posiada odpowiednie, wymagane przepisami uprawnienia instruktorskie.

29. Instruktor prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na pływalnię przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

30. Osoby prowadzące zajęcia, zobowiązane są do noszenia stroju sportowego oraz obuwia zmiennego (klapki basenowe).

31. Instruktorzy prowadzący zajęcia (punkt 3 a, b, c), ratownicy (punkt 3 d) odpowiadają za sprawdzenie i złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu używanego w czasie zajęć.

32. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, korzystający z pływalni powinni opuścić nieckę pływalni.

33. Za bezpieczeństwo osób pływających i przebywających wokół niecki basenu odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik (punkt 3 a, b, c). W przypadku godzin ogólnodostępnych (punkt 3 d) odpowiedzialność ponosi ratownik. Za bezpieczeństwo w pomieszczeniach pływalni (szatnie, natryski, korytarz) odpowiada opiekun każdej grupy.

34. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczestników zawodów.

35. Za zniszczone urządzenia i sprzęt użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

36. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z transponderem pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł., w wypadku zniszczenia zamka w szafce – 100 zł., w wypadku zniszczenia szafki w szatni pływalni – 500 zł. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia innego sprzętu lub urządzeń na krytej pływalni obowiązuje całkowity zwrot kosztów ich naprawy lub zakupu nowego.

37. MDK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w ubraniach, reklamówkach w szatni. Należy je przekazać na przechowanie opiekunowi grupy lub do depozytu w szatni.

38. Na teren krytej pływalni nie wolno wprowadzać zwierząt.

39. Ratownicy pełniący dyżur na krytej pływalni czuwają nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

40. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu krytej pływalni i MDK.

41. Dyrekcja MDK może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

42. Skargi i wnioski można składać do dyrektora MDK.

43. Domniemywa się, że użytkownik basenu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

p. o. Dyrektor MDK
mgr Paweł Musiał

Częstochowa, 3 stycznia 2014 roku.

Ragulamin kursu nauki pływania

 

REGULAMIN KURSU NAUKI PŁYWANIA ORGANIZOWANEGO PRZEZ
MDK W
CZĘSTOCHOWIE
 
 1. Podczas przebywania na basenie wszyscy uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Krytej Pływalni.
 2. Zajęcia odbywają się w niedzielę w godzinach wyznaczonych przez organizatora kursu (Lista uczestników kursu umieszczona na stronie internetowej http://mdk.czest.pl).
 3. Pełny cykl kursu to 20 zajęć 45 minutowych – z możliwością przedłużenia o zajęcia doskonalące pływanie.
 4. Zajęcia odbywają się w grupach maksymalnie 15 osobowych.
 5. Do kursu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 6-ty rok życia.
 6. Koszt 20 godzin zajęć wynosi 310 zł, płatne w dniu zapisu na kurs.
 7. MDK nie zwraca środków finansowych za opuszczone godziny.
 8. Zajęcia niewykorzystane podczas kursu z winy uczestnika, nie przechodzą na kolejny kurs.
 9. W przypadku poważnej choroby, bądź hospitalizowania uczestnika w trakcie trwania kursu, istnieje możliwość zwrotu poniesionych kosztów za niewykorzystane zajęcia, po uprzednim uzgodnieniu z działem księgowości.
 10. Uczestnicy wchodzą na zajęcia po okazaniu imiennej karty wstępu, wydawanej na pierwszych zajęciach kursu.
 11. Podczas kursu nauki pływania ,szatnie są  koedukacyjne ,ze względu na dużą  ilość dzieci wymagających opieki osoby dorosłej.
 12. W czasie trwania zajęć rodzice oraz opiekunowie nie mogą przebywać na widowni pływalni.
 13. Zabronione jest fotografowanie oraz filmowanie zajęć bez zgody organizatora.
 14. Uczestnictwo w kursie świadczy o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego regulaminu.

Uczestnik kursu zobowiązany jest do:

 1. Posiadania odpowiedniego stroju: kąpielówek lub stroju kąpielowego – czepka pływackiego, klapek kąpielowych gumowych lub silikonowych oraz ręcznika kąpielowego.
 2. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa na basenie.
 3. Oddania transpondera ,najszybciej jak to możliwe po zakończonych zajęciach, za zgubiony transponder lub nie oddanie go odpowiada uczestnik kursu.

 

Skargi i wnioski można składać do Dyrektora MDK.

 

Kasjerki

Irena Korczak
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Ewa Kotynia
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Anna Przybylska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Klub pływacki MDK

 

 
 
Uczniowski Klub Sportowy MDK Częstochowa rozpoczął działalność w pażdzierniku 2012 roku.Klub szkoli dzieci i młodzież w zakresie pływania.Na zajęcia klubowe mogą uczęszczać dzieci i młodzież,którzy chcą się nauczyć pływać i doskonalić swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanej kadry.W trakcie zajęć dzieci ćwiczą w trzech grupach-każda liczy do 15 osób i ma swojego prowadzącego.Trenerzy przydzielają do odpowiedniej grupy biorąc pod uwagę poziom umiejętności ćwiczących.
 
grupa pływająca (Tor nr 1 i 2) prowadzący mgr Wojciech Turek
grupa pływająca (Tor nr 3 i 4) prowadzący mgr Marcin Więckowski
grupa początkująca (brodzik) prowadzący mgr Martyna Konieczna
 
Celem działalności Klubu jest popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez całoroczne prowadzenie zajęć z zakresu pływania,udział w zawodach pływackich,zachęcanie i angażowanie uczniów do różnych form aktywności ruchowej,kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Cennik usług

CENNIK BILETÓW

Bilet normalny – 10 zł
Bilet ulgowy – 5 zł

Karnet o wartości 50 zł 10 % rabatu 45,00 zł + koszt karnetu 17.70 zł
Karnet o wartości 100 zł 15 % rabatu 85,00 zł + koszt karnetu 17.70 zł
Karnet o wartości 200 zł 20 % rabatu 160,00 zł + koszt karnetu 17.70 zł
Kurs nauki pływania – 15 zajęć 230,00 zł
Pływanie zbiorowe - szkoły, kluby pływackie, stowarzyszenia non-profit  200,00 zł
Pływanie zbiorowe - osoby prawne i fizyczne 340,00 zł
Pływanie zbiorowe - dzieci i młodzież szkolna w grupach zorganizowanych
w okresie ferii zimowych i wakacji letnich (minimum 15 osób) 3,50 zł od osoby

 1. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom z przedszkoli (wstęp pod opieką osoby dorosłej opłata opiekuna według cennika) oraz po okazaniu aktualnej legitymacji uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych oraz studentom studiów dziennych i zaocznych.
 2. Dzieci do lat czterech – wstęp wolny pod opieką osoby dorosłej (opłata opiekuna według cennika).
 3. Podane ceny zawierają VAT.
 4. Podane ceny dotyczą zajęć indywidualnych i zbiorowych trwających 45 minut.
 5. W okresie ferii zimowych i wakacji letnich opiekunowie grup szkolnych bezpłatnie - 1 opiekun na 15 uczestników.
 6. Dodatkowa opłata pobierana jest po przekroczeniu 1 godziny pobytu, za każde przekroczone 6 minut wg cennika (dla biletu normalnego 1 zł, dla biletu ulgowego 0,50 zł)

Regulamin krytej pływalni MDK (wyciąg)

Punkt 8. Wejście na krytą pływalnię odbywa się na podstawie:

a. jednorazowego opłacenia wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem w kasie pływalni.

b. wykupionego karnetu. Po wykorzystaniu limitu, karnet może być „doładowany” następną wartością. Karnet jest na okaziciela i stanowi Jego własność.

Na krytej pływalni wprowadzone są trzy rodzaje karnetów o wartości:

- 200 zł. (przy zakupie rabat 20 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 100 zł. (przy zakupie rabat 15 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

- 50 zł. (przy zakupie rabat 10 %) + koszt karnetu 17.70 zł.

 

Punkt 35. Za zniszczone urządzenia i sprzęt użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

 

Punkt 36. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z transponderem pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł., w wypadku zniszczenia zamka w szafce – 100 zł., w wypadku zniszczenia szafki w szatni pływalni – 500 zł. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia innego sprzętu lub urządzeń na krytej pływalni obowiązuje całkowity zwrot kosztów ich naprawy lub zakupu nowego.

 

p. o. Dyrektor MDK
mgr Paweł Musiał

Częstochowa, 22 lipca 2014 roku

 

Więcej artykułów…

 1. Ratownicy pływalni
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen