Komunikat o jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień 28.02.2020 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 28,9

pH – 7,34

Chlor wolny – 0,51 mg/l

Chlor związany – 0,12 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 712 mV

Mętność – <0,34 NTU

Azot azotanowy - 5,5 mg/l

Azotany - 24,3 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 1,9 mg/l

THM suma - 0,022 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,018 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - < 10 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie

Temperatura – 33,6

pH – 6,84

Chlor wolny – 0,54 mg/l

Chlor związany – 0,65 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 763 mV

Mętność  <0,29 NTU

Azot azotanowy - 5,3 mg/l

Azotany - 23,5 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,3 mg/l

THM suma - 0,026 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,024 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 4 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,8

pH – 7,38

Chlor wolny – 0,37 mg/l

Chlor związany – 0,26 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 725 mV

Mętność <0,27 NTU

Azot azotanowy - 5,5 mg/l

Azotany - 24,3 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,2 mg/l

THM - 0,021 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0,017 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

Informacja na temat oceny rocznej wody na pływalni MDK.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w Decyzji nr NS/HKiŚ.4580-15/19 z dnia 25.07.2019 r. dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni stwierdzając, że eksploatacja w okresie 02.06.2018 r. do 30.06.2019 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, przy ul. Łukasińskiego 50/68.