Komunikat o jakości wody pływalni

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 2015 r. poz. 2016).

Stan na dzień: 11.06.2024 r.

Woda w niecce basenowej

Temperatura – 27,9

pH – 7,2

Chlor wolny – 0,42 mg/l

Chlor związany – 0,15 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 755 mV

Mętność – < 0,2 NTU

Azot azotanowy - - mg/l

Azotany - - mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,3 mg/l

THM suma - - mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - - mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - < 0 jtk/1 ml

 

Woda w jacuzzie - nieczynne

Temperatura – 0

pH – 0

Chlor wolny – 0 mg/l

Chlor związany – 0 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 0 mV

Mętność  < 0 NTU

Azot azotanowy - - mg/l

Azotany - 0 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 0 mg/l

THM suma - 0 mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - 0 mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

Woda w brodziku

Temperatura – 28,7

pH – 7,2

Chlor wolny – 0,44 mg/l

Chlor związany – 0,16 mg/l

Potencjał utleniająco-redukujący (redox) – 752 mV

Mętność < 0,2 NTU

Azot azotanowy - - mg/l

Azotany - 26 mg/l

Indeks nadmanganianowy (utlenialność) – 2,4 mg/l

THM - - mg/l

Trichlorometan/ Chloroform - - mg/l

Liczba Escherichia coli – 0 jtk/100 ml

Liczba Pseudomonas aeruginosa – 0 jtk/100 ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC - 0 jtk/1 ml

Liczba Legionella sp. - 0 jtk/100 ml

 

 Woda spełnia wymagania jakościowe określone w obowiązującym Rozporządzeniu.

Informacja na temat oceny rocznej wody na pływalni MDK.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie w Decyzji nr NS-HKiŚ.9022.463.2024 z dnia 27.03.2024 r. dokonał zbiorczej rocznej oceny wody na pływalni stwierdzając, że eksploatacja w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni w Miejskim Domu Kultury w Częstochowie, przy ul. Łukasińskiego 50/68.

   woda 1a woda2a