Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Dom Kultury w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. . Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mdk.czest.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10 .

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

  1. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Częstochowy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.  Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony, zmiana wielkości czcionki. Strona posiada tekst łatwy do czytania - ETR.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Musiał, sekretariat@mdk.czest.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343231279. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

 

Dostępność architektoniczna:

  • Do budynku prowadzą dwa wejścia: - od ul. Łukasińskiego - od ul. Okrzei. Do jednego wejścia prowadzą schody, w drugim wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.
  • Sekretariat znajduje się na I piętrze. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz, pomieszczenia na parterze, sala widowiskowa oraz basen. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na parterze. W budynku na parterze znajduje się platforma pionowa dla wózków inwalidzkich między wejściem na pływalnię a salą widowiskową.
  • W budynku znajduje się schodołaz do transportu osób na wózkach inwalidzkich; pętli indukcyjnych w budynku nie ma.
  • Przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się oznaczenia tyflograficzne dla osób słabowidzących i niewidzących w języku Braille’a: przy wejściu do każdego pomieszczenia są oznaczenia (nazwy, numery) pomieszczeń, na poszczególnych poziomach tablice z rzutami danego poziomu (parter, itp.).
  • Do budynku oraz pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
  • Brak możliwości komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.