Regulamin pływalni

16. Na terenie krytej pływalni obowiązuje noszenie wymaganego stroju kąpielowego oraz obuwia zmiennego (klapki basenowe).

17. Osoby korzystające z krytej pływalni przed wejściem do hali basenowej obowiązuje umycie ciała pod natryskiem oraz dezynfekcja stóp w brodzikach (przejście w klapkach basenowych przez brodzik ze środkiem dezynfekcyjnym).

18. Korzystający z pływalni mają obowiązek w czasie przebywania w basenie używać czepka kąpielowego, z wyjątkiem osób posiadających krótkie włosy, tj. do 10 cm. W przypadku wątpliwości decyzje podejmuje ratownik. Ratownicy udostępniają czepki kąpielowe bezpłatnie.

19. Korzystający z WC w trakcie zajęć mają obowiązek umyć ciało przed ponownym wejściem do wody.

20. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających oraz z zewnętrznymi oznakami chorób wskazującymi na możliwość zakażenia wody (widoczne zmiany skórne, nieżyty górnych dróg oddechowych), nie mogą korzystać z krytej pływalni.

21. Na trybunach krytej pływalni mogą przebywać osoby tylko w jednorazowych ochraniaczach na obuwie, które można zakupić w automacie umieszczonym przy wejściu na krytą pływalnię. Zabrania się używania do tego celu woreczków foliowych, reklamówek, itp.

22. Osoby, które chcą się uczyć pływać mogą uczestniczyć w organizowanych przez MDK kursach nauki pływania.

23. Zabrania się prowadzenia prywatnej indywidualnej lub grupowej nauki pływania przez ratowników MDK lub inne osoby w szczególności nauczycieli. Nie dotyczy to rodziców przychodzących z własnymi dziećmi, którzy uczą je pływać.

24. Zabrania się: suszenia bielizny i ręczników na grzejnikach CO, wyżymania mokrej bielizny poza pomieszczeniem natrysków.

25. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej na terenie MDK w tym również na krytej pływalni bez pisemnej zgody dyrektora placówki.

26. Osoby korzystające z krytej pływalni w ramach godzin ogólnodostępnych (punkt 3 d), nie umiejące pływać, winny zachować szczególną ostrożność i stosować się do poleceń ratownika. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni pod opieką i nadzorem osoby pełnoletniej.

27. Nauczyciela – instruktora na realizację zajęć przewidzianych w punkcie 3 a zapewniają wybrane Szkoły Podstawowe, w punkcie 3 b – MDK, w punkcie 3 c – wynajmujący krytą pływalnię. W czasie godzin ogólnodostępnych (punkt 3 d) nie ma instruktora zajmującego się nauką pływania.

28. Grupa pływająca (punkt 3 a, b, c) nie może liczyć więcej niż 15 osób na jednego nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia, który posiada odpowiednie, wymagane przepisami uprawnienia instruktorskie.

29. Instruktor prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na pływalnię przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię.

30. Osoby prowadzące zajęcia, zobowiązane są do noszenia stroju sportowego oraz obuwia zmiennego (klapki basenowe).

31. Instruktorzy prowadzący zajęcia (punkt 3 a, b, c), ratownicy (punkt 3 d) odpowiadają za sprawdzenie i złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu używanego w czasie zajęć.

32. Na sygnał oznaczający koniec zajęć, korzystający z pływalni powinni opuścić nieckę pływalni.

33. Za bezpieczeństwo osób pływających i przebywających wokół niecki basenu odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i ratownik (punkt 3 a, b, c). W przypadku godzin ogólnodostępnych (punkt 3 d) odpowiedzialność ponosi ratownik. Za bezpieczeństwo w pomieszczeniach pływalni (szatnie, natryski, korytarz) odpowiada opiekun każdej grupy.

34. W czasie zawodów organizator zobowiązany jest do przestrzegania przepisów regulaminu i ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich uczestników zawodów.

35. Za zniszczone urządzenia i sprzęt użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

36. W wypadku zgubienia lub uszkodzenia paska z transponderem pobierana będzie opłata w wysokości 50 zł., w wypadku zniszczenia zamka w szafce – 100 zł., w wypadku zniszczenia szafki w szatni pływalni – 500 zł. W wypadku uszkodzenia lub zniszczenia innego sprzętu lub urządzeń na krytej pływalni obowiązuje całkowity zwrot kosztów ich naprawy lub zakupu nowego.

37. MDK nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w ubraniach, reklamówkach w szatni. Należy je przekazać na przechowanie opiekunowi grupy lub do depozytu w szatni.

38. Na teren krytej pływalni nie wolno wprowadzać zwierząt.

39. Ratownicy pełniący dyżur na krytej pływalni czuwają nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.

40. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu krytej pływalni i MDK.

41. Dyrekcja MDK może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z pływalni.

42. Skargi i wnioski można składać do dyrektora MDK.

43. Domniemywa się, że użytkownik basenu zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu.

p. o. Dyrektor MDK
mgr Paweł Musiał

Częstochowa, 3 stycznia 2014 roku.

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen